Dialog – the Institute for intercultural meetings
עברית
עברית
Deutsch
Deutsch

חילופי נוער

דיאלוג – המכון למפגשים בין תרבותיים - עורך מדי שנה כ-30 פרויקטים של חילופי נוער בישראל ובחו"ל (בעיקר בגרמניה).

דיאלוג מתאים בין הפרטנרים הישראלים לבין הפרטנרים בחו"ל עפ"י הרקע, שטחי ההתעניינות והגילאים של בני הנוער המשתתפים בחילופים.

דיאלוג מגבש את הנושאים  ומהלך הביצוע יחד עם השותפים המעורבים בפרויקט.

דיאלוג מגיש בתיאום עם השותפים בקשות לסבסוד.
 

חילופי הנוער כוללים:

כל תוכנית מותאמת לבקשות ולאינטרסים של הגופים המעורבים ומבוססת על מפגשים עם עדים היסטוריים ומומחים לנושאים הספציפיים