Dialog – the Institute for intercultural meetings
עברית
עברית
Deutsch
Deutsch

חילופים מקצועיים

דיאלוג – המכון למפגשים בין תרבותיים - עורך מדי שנה כ-10 פרויקטים של חילופים מקצועיים לעובדים סוציאליים, אנשי חינוך, עובדי נוער וקהילה בישראל ובחו"ל (בעיקר בגרמניה).

דיאלוג מתאים בין הפרטנרים הישראלים לבין הפרטנרים בחו"ל עפ"י תחומי עיסוקם, אינטרסים מקצועיים משותפים.

דיאלוג מגבש את הנושאים  ומהלך הביצוע יחד עם השותפים המעורבים בפרויקט.

דיאלוג מגיש בתיאום עם השותפים בקשות לסבסוד.


דיאלוג עורך חילופים מקצועיים בכל הנושאים, בעיקר בנושאים הבאים:

כל תוכנית מותאמת לבקשות ולאינטרסים של הגופים המעורבים בפרויקט